284/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 122 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

284

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2019

o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Váté písky (dále jen národní přírodní památka).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a

travinných ekosystémů trávníků písčin a mělkých půd,

b

biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin kavylu písečného (Stipa borystenica) a kostřavy pochvaté Dominovy (Festuca vaginata subsp. dominii), včetně jejich populací,

c

biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů tesaříka (Nothorhina muricata), puchýřníka (Zonitis flava), slíďáka pískomilného (Alopecosa psammophila) a vřetenušky pozdní (Zygaena laeta), včetně jejich populací.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Bzenec a Vracov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b

umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením; souhlas se nevyžaduje k zajištění údržby a opravy dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost3),

c

hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi; souhlas se nevyžaduje k použití chemických látek nebo chemických směsí k ošetření kolejového lože a signalizačních a návěstních zařízení železniční tratě,

d

ukládat věci,

e

upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

f

zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

g

přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

h

vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy, nebo

i

vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému4) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně a vozidel potřebných pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dráhy a zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, včetně vozidel potřebných pro zajištění zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí v drážní dopravě.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3

§ 20 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 284/2019 Sb.

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‑JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Váté písky

Příloha PDF (258 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 284/2019 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Váté písky a jejího ochranného pásma

Příloha PDF (8960 kB)
MENU