283/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 122 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

283

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2019

o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Komorní hůrka (dále jen národní přírodní památka).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a

travinných ekosystémů luk a pastvin, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd a vegetace efemér a sukulentů,

b

lesních ekosystémů bučin,

c

biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače kukačky (Orchis morio), včetně její populace,

d

pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů, včetně starých průzkumných děl a historickou těžbou vzniklých lomových stěn.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Slatina u Františkových Lázní. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Klest, Slatina u Františkových Lázní a Skalka u Chebu. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b

umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,

c

povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,

d

hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi,

e

ukládat věci,

f

sbírat nebo odchytávat rostliny nebo živočichy, s výjimkou výkonu práva myslivosti nebo sběru lesních plodů,

g

zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

h

přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

i

vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo

j

vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3

§ 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 283/2019 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‑JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Komorní hůrka

Příloha PDF (125 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 283/2019 Sb.

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‑JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Komorní hůrka

Příloha PDF (153 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 283/2019 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Komorní hůrka a jejího ochranného pásma

Příloha PDF (3203 kB)
MENU