282/2019 Sb.Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Částka: 121 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 6. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
282

VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2019
o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb.,
o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu
a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.        Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a l) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon“):ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        Tato vyhláška upravuje

a)   složení zkušební komise pro

1.   zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni,

2.   závěrečnou zkoušku nástavbového oboru,

3.   závěrečnou zkoušku funkčního kurzu a

b)   zkušební řád

1.   zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni,

2.   atestační zkoušky,

3.   závěrečné zkoušky nástavbového oboru,

4.   závěrečné zkoušky funkčního kurzu.ČÁST DRUHÁ

ZKOUŠKA PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍM KMENI


§ 2

Zkušební komise pro zkoušku
po ukončení vzdělávání v základním kmeni

        (1)  Zkušební komise pro daný termín zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni má nejméně 3 členy, které pro daný termín zkoušky vybere pověřená organizace nebo její lékařská fakulta, má-li pověřená organizace více lékařských fakult, ze seznamu zkoušejících pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni pro příslušný základní kmen. Nejméně 1 ze členů zkušební komise není v pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, u kterého zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni probíhá, a současně není v pracovněprávním vztahu k pověřené organizaci nebo její lékařské fakultě, která zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťuje. O složení každé zkušební komise pro daný termín a příslušný základní kmen informuje pověřená organizace nebo její lékařská fakulta, má-li pověřená organizace více lékařských fakult, ministerstvo 30 dní před termínem konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - ZKOUŠKA PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍM KMENI
§ 2 - Zkušební komise pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni
§ 3 - Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni
§ 4 - Termín a místo konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni
§ 5 - Obsah a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni
§ 6 - Hodnocení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni
§ 7 - Neúčast na zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a odstoupení od zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni
ČÁST TŘETÍ - ATESTAČNÍ ZKOUŠKA
§ 8 - Přihláška k atestační zkoušce
§ 9 - Termín a místo konání atestační zkoušky
§ 10 - Obsah a průběh atestační zkoušky
§ 11 - Praktická část atestační zkoušky
§ 12 - Teoretická část atestační zkoušky
§ 13 - Hodnocení atestační zkoušky
§ 14 - Neúčast na atestační zkoušce a odstoupení od atestační zkoušky
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA NÁSTAVBOVÉHO OBORU
§ 15 - Zkušební komise pro závěrečnou zkoušku nástavbového oboru
§ 16 - Přihláška k závěrečné zkoušce nástavbového oboru
§ 17 - Termín a místo konání závěrečné zkoušky nástavbového oboru
§ 18 - Obsah a průběh závěrečné zkoušky nástavbového oboru
§ 19 - Praktická část závěrečné zkoušky nástavbového oboru
§ 20 - Teoretická část závěrečné zkoušky nástavbového oboru
§ 21 - Hodnocení závěrečné zkoušky nástavbového oboru
§ 22 - Neúčast na závěrečné zkoušce nástavbového oboru a odstoupení od závěrečné zkoušky nástavbového oboru
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA FUNKČNÍHO KURZU
§ 23 - Zkušební komise pro závěrečnou zkoušku funkčního kurzu
§ 24 - Přihláška k závěrečné zkoušce funkčního kurzu
§ 25 - Termín a místo konání závěrečné zkoušky funkčního kurzu
§ 26 - Obsah a průběh závěrečné zkoušky funkčního kurzu
§ 27 - Praktická část závěrečné zkoušky funkčního kurzu
§ 28 - Teoretická část závěrečné zkoušky funkčního kurzu
§ 29 - Hodnocení závěrečné zkoušky funkčního kurzu
§ 30 - Neúčast na závěrečné zkoušce funkčního kurzu, odstoupení od závěrečné zkoušky funkčního kurzu
ČÁST ŠESTÁ  
§ 31 - Společná a přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna vyhlášky o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
§ 32  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Zavřít
MENU