279/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. října 2019 Nabývá účinnosti: 21. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
279

ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Čl. I

        Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 25 se za odstavec  5 vkládá nový odstavec  6, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

        „(6)  Na žádost fyzické osoby uvedené v odstavci  1 písm. a) a d), odstavci  5 a v § 25a odst. 1 písm. a) vydá matriční úřad k matričnímu dokladu vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie30) (dále jen „vícejazyčný standardní formulář“).

_______________________________
30)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ověřování
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státním občanství České republiky
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU