278/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Nad § 1 se vkládá označení a nadpis části první, které znějí:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.

        2.  V § 1 úvodní části ustanovení se slova „Obce mohou vybírat“ nahrazují slovy „Obec může zavést“.

        3.  V § 1 písmeno b) zní:

„b)   poplatek z pobytu,“.

        4.  V § 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena  e) až g).

        5.  Nad § 2 se vkládají označení a nadpisy části druhé a hlavy I, které znějí:

ČÁST DRUHÁ

POPLATKY


HLAVA I
POPLATEK ZE PSŮ“.

        6.  V § 2 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU