274/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Částka: 119 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 25. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

274

VYHLÁŠKA

ze dne 25. října 2019,

kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, se mění takto:

1

V § 4 odst. 1 se slova u) až x) nahrazují slovy v) až y).

2

V § 4 odstavec 4 zní:

(4) Údaje o obsahu tuku a obsahu tuku v sušině u mléka a mléčných výrobků podle této vyhlášky jsou jakostními údaji.

3

V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) U mléka a mléčných výrobků, které byly vyrobeny z plnotučného mléka bez standardizace, nemusí být jakostní údaj uveden.

(6) U mléka a mléčných výrobků, které jsou označeny výživovými údaji, nemusí být s výjimkou požadavků stanovených v § 9 odst. 1 až 3 uvedeny jakostní údaje a údaj o obsahu sušiny.

4

V § 5 odst. 1 písm. b) se slova tabulce 1 zrušují.

5

V § 6 odst. 4 se věta Dále se tento výrobek označí obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních. nahrazuje větou Tento výrobek se označí obsahem sušiny v procentech hmotnostních a dále obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku..

6

V § 8 odst. 3 se slovo retenát nahrazuje slovem retentát.

7

V § 12 odst. 3 písmeno a) zní:

a

názvem skupiny a podskupiny podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

8

V § 12 odstavec 5 zní:

(5) Jako koncentrovaný mléčný výrobek lze označit mléčný výrobek, u kterého byl obsah mléčných bílkovin před fermentací nebo po fermentaci navýšen na nejméně 5,6 %.

9

V § 12 se odstavec 6 zrušuje.

10

§ 14 zní:

§ 14

(1) Sýr se označí

a

názvem druhu; tavený sýr, tavený sýrový výrobek, tavený mléčný výrobek a syrovátkový sýr rovněž názvem skupiny,

b

obsahem tuku nebo tuku v sušině,

c

obsahem sušiny a

d

použitou ochucující složkou.

(2) Jako čerstvý sýr lze označit nezrající sýr, včetně nezrajících sýrů termizovaných.

(3) Jako zrající sýr lze označit sýr, u kterého po prokysání došlo k dalším biochemickým a fyzikálním procesům.

(4) Jako tavený sýr se označí sýr, který byl tepelně upraven tavením.

(5) Jako tavený sýrový výrobek se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením, obsahuje více než 5 % laktózy a v němž sýr tvoří nejméně 50 % hmotnostních sušiny tohoto výrobku.

(6) Jako tavený mléčný výrobek se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením a obsahuje více než 5 % laktózy.

(7) Jako pařený sýr lze označit sýr, který byl po prokysání ošetřený napařením horkou vodou, horkou párou, horkým mlékem nebo smetanou.

(8) Jako syrovátkový sýr se označí mléčný výrobek získaný vysrážením syrovátky nebo směsi syrovátky s mlékem.

(9) Přírodní sýr lze označit názvem podskupiny, pokud splňuje požadavky stanovené v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulkách 5 až 7.

(10) Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů, tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 9.

11

V § 15 odstavec 4 zní:

(4) Obsah tuku v sušině nesmí překročit rozmezí hodnot stanovené pro příslušnou kategorii sýrů v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 5.

12

V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

13

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Mikrobiologické požadavky na jednotlivé mléčné výrobky a na druhy živých mikroorganismů mléčného kysání v kysaných mléčných výrobcích

Příloha PDF (69 kB)
14

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny

Příloha PDF (133 kB)
15

Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků

Příloha PDF (164 kB)
16

V příloze č. 6 tabulky 4 až 6 znějí:

Tabulka 4 ‑ Kysané mléčné výrobky

Kysané mléčné výrobkyObsah tuku (v % hmot.)Obsah sušiny tukuprosté (v % hmot. nejméně)
Kysaná smetananejméně 10,0
Kysané mléko včetně jogurtovéhonejméně 0,58,0
Podmáslínejvíce 1,57,0
Jogurt bílý smetanovýnejméně 10,0
Jogurt bílýméně než 10,08,2

Tabulka 5 – Klasifikace přírodních sýrů podle obsahu tuku v sušině

Kategorie sýraTuk v sušině (v % hmot.)
Vysokotučný Plnotučný Polotučný Nízkotučný Odtučněnýnejméně 60,0 nejméně 45,0 a méně než 60,0 nejméně 25,0 a méně než 45,0 nejméně 10,0 a méně než 25,0 méně než 10,0

Obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních se stanoví podle následujícího vzorce:

hmotnost tuku v g
% hmot. tuku v sušině =‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ x 100
100 ‑ hmotnost vody v g

Tabulka 6 ‑ Klasifikace přírodních sýrů podle konzistence ve vztahu k obsahu vody v tukuprosté hmotě sýra

Sýr% VVTPH
Extra tvrdý Tvrdý Polotvrdý Poloměkký Měkkýnejvíce 51 49 až 56 54 až 63 61 až 69 nejméně 67

VVTPH = voda v tukuprosté hmotě sýra, která se stanoví podle následujícího vzorce:

hmotnost vody v g
% VVTPH =‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ x 100
100 ‑ hmotnost tuku v g
17

V příloze č. 6 tabulka 9 zní:

Tabulka 9 – Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů a tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků

Složka jiná než sýrTavený sýr a tavený roztíratelný sýrTavený sýrový výrobek a tavený mléčný výrobek
druhově pojmenovanýdruhově nepojmenovaný
Máslo, máselný tuk, smetana, máselný koncentrátpouze pro standardizaci obsahu tukuanoano
Ostatní mléčné složkyneano obsah nejvýše 5 % hmot. laktózy ve finálním taveném sýruano
Jedlá sůlanoanoano
Bakteriální kulturyanoanoano
Enzymy*)anoanoano
Cukry (sacharidy se sladícím účinkem)neneano
Koření a sezónní zeleninapodle druhu výrobku a v množství, které postačuje, aby dodalo konečnému výrobku charakteristickou chuť
Ostatní zdravotně nezávadné potravinyanoano
*

zdravotně nezávadné se specifickými účinky

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Potraviny lze vyrábět, označovat a uvádět na trh podle vyhlášky č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

MENU