274/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Částka: 119 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 25. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
274

VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2019,
kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky,
mražené krémy a jedlé tuky a oleje        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 se slova „u) až x)“ nahrazují slovy „v) až y)“.

        2.  V § 4 odstavec  4 zní:

        „(4)  Údaje o obsahu tuku a obsahu tuku v sušině u mléka a mléčných výrobků podle této vyhlášky jsou jakostními údaji.“.

        3.  V § 4 se doplňují odstavce  5 a 6, které znějí:

        „(5)  U mléka a mléčných výrobků, které byly vyrobeny z plnotučného mléka bez standardizace, nemusí být jakostní údaj uveden.

        (6)  U mléka a mléčných výrobků, které jsou označeny výživovými údaji, nemusí být s výjimkou požadavků stanovených v § 9 odst. 1 až 3 uvedeny jakostní údaje a údaj o obsahu sušiny.“.

        4.  V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „tabulce 1“ zrušují.

        5.  V § 6 odst. 4 se věta „Dále se tento výrobek označí obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních.“ nahrazuje větou „Tento výrobek se označí obsahem sušiny v procentech hmotnostních a dále obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Závěrečné ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU