271/2019 Sb.Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2019 Autor předpisu:
Přijato: 24. října 2019 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
271

VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2019
o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. f) až i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále jen „vyhodnocení důsledků“) při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska,

b)   obsah a způsob vyhodnocení důsledků u návrhů na stanovení dobývacích prostorů,

c)   postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách, při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a

d)   způsob provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody.


Způsob vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace

§ 2

        (1)  Předmětem vyhodnocení důsledků zásad územního rozvoje jsou plochy a koridory.

        (2)  Textová část vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování zásad územního rozvoje obsahuje

a)   označení a navržené využití plochy nebo koridoru, jichž se předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu (dále jen „zábor“) týká,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Obsah zdůvodnění navrhovaného řešení
§ 6 - Posuzování návrhu zásad územního rozvoje
§ 7 - Posuzování návrhu územního plánu
§ 8 - Posuzování návrhu regulačního plánu
§ 9 - Společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a pro způsob posuzování územně plánovací dokumentace
§ 10 - Obsah a způsob vyhodnocení důsledků při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů
§ 11 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Způsob provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Společná ustanovení
§ 19 - Přechodná ustanovení
§ 20 - Zrušovací ustanovení
§ 21 - Účinnost
Příloha - Tabulka 1 Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu zásad územního rozvoje Tabulka 2 Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu územního plánu Tabulka 3 Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu regulačního plánu Tabulka 4 Soupis trvale odnímaných pozemků Tabulka 5 Soupis dočasně odnímaných pozemků Tabulka 6 Součet výměry trvale odnímané zemědělské půdy a součet výměry dočasně odnímané zemědělské půdy podle katastrálních území
Zavřít
MENU