264/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. října 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 386/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 26. září 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
264

ZÁKON
ze dne 24. září 2019,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
ve znění zákona č. 254/2016 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo „domě“ vkládají slova „nebo rodinném domě“.

        2.  V § 7 odst. 2 se za slovo „domě“ vkládají slova „nebo rodinném domě“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

        Pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU