262/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. října 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
262

ZÁKON
ze dne 24. září 2019,
kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o léčivech


Čl. I

        Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 36/2018 Sb. a zákona č. 44/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3a odst. 2 se za slovo „lékaře“ vkládají slova „nebo zubního lékaře (dále jen „lékař“)“.

        2.  V § 5 odst. 9 se slova „bodech 2 až 7 a 10“ nahrazují slovy „bodech 2 až 6 a 9“.

        3.  V § 13 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písmena m) až p).

        4.  V § 13 odst. 3 písmeno n) zní:

„n)   zřizuje a provozuje informační systém elektronického receptu (dále jen „systém eRecept“),“.

        5.  V § 13 se doplňuje odstavec  4, který zní:

        „(4)  Ústav poskytuje údaje vztahující se k certifikátům, které vydává podle § 81a odst. 1

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o léčivech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 66/2017 Sb.
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. VI - Sdělení ve Sbírce zákonů
Čl. VII - Účinnost
Zavřít
MENU