256/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. října 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

ZÁKON
ze dne 13. září 2019,
kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o evidenci tržeb


Čl. I

        Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „uskutečněné na území České republiky“.

        2.  V § 5 písmeno b) zní:

„b)   prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,“.

        3.  V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňují se odstavce  2 a 3, které znějí:

        „(2)  Tržbu, kterou přijme poplatník jednající svým jménem na účet jiného, nelze evidovat ve zvláštním režimu.

        (3)  Evidovanou tržbou poplatníka, na jehož účet bylo jednáno, je také platba plynoucí mu následně od poplatníka, který jednal svým jménem na jeho účet, pokud splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a v okamžiku přijetí poplatníkem, který jednal svým jménem na jeho účet, založila rozhodný příjem.“.

        4.  V § 9 odstavce  3 a 4 znějí:

        „(3)  Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost evidovat tržbu poplatníka, který ho evidováním tržby pověřil, a odpovídá za porušení této povinnosti. Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, plní i ostatní povinnosti poplatníka, který ho evidováním tržby pověřil, podle tohoto zákona a odpovídá za jejich porušení; to neplatí v případě povinnosti, u které bylo mezi nimi ujednáno, že ji plní poplatník, který pověřil jiného poplatníka evidováním tržby.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci tržeb
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU