254/2019 Sb.Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. října 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
254

ZÁKON
ze dne 10. září 2019
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Obecná ustanovení o výkonu znalecké činnosti

        (1)  Výkonem znalecké činnosti se rozumí provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.

        (2)  Nestanoví-li zákon jinak, platí ustanovení o znalci také pro znaleckou kancelář a znalecký ústav.

        (3)  Znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a případně specializaci, pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost, s odbornou péčí, nezávisle, nestranně a ve sjednané nebo stanovené době.

        (4)  Znalec vykonává znaleckou činnost osobně; to platí i v případě, že znaleckou činnost vykonává ve znalecké kanceláři.


§ 2

Způsob výkonu znalecké činnosti

        (1)  K výkonu znalecké činnosti jsou oprávněni znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy.

        (2)  Znalec může vykonávat znaleckou činnost samostatně, nebo jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře. Je-li znalec v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke znaleckému ústavu, může vykonávat znaleckou činnost rovněž samostatně, nebo jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře.

§ 3

Příslušnost

        Ve věcech výkonu znalecké činnosti a ve věcech žádostí o zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“) rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Obecná ustanovení o výkonu znalecké činnosti
§ 2 - Způsob výkonu znalecké činnosti
§ 3 - Příslušnost
§ 4 - Seznam znaleckých oborů a seznam znaleckých odvětví
ČÁST DRUHÁ - VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI
HLAVA I - PODMÍNKY PRO VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI
§ 5 - Podmínky pro výkon znalecké činnosti znalce a slib znalce
§ 6 - Podmínky pro výkon znalecké činnosti znalecké kanceláře
§ 7 - Podmínky pro výkon znalecké činnosti znaleckého ústavu
§ 8 - Odborná způsobilost
§ 9 - Bezúhonnost
§ 10 - Vstupní zkouška znalce
HLAVA II - VZNIK, POZASTAVENÍ A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ZNALECKOU ČINNOST
§ 11 - Vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
§ 12 - Zvláštní ustanovení o vzniku oprávnění vykonávat znaleckou činnost
§ 13 - Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost
§ 14 - Zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
HLAVA III - SEZNAM ZNALCŮ
§ 15 - Obecná ustanovení o seznamu znalců
§ 16 - Údaje vedené v seznamu znalců
§ 17 - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
HLAVA IV - PRÁVA A POVINNOSTI ZNALCŮ
§ 18 - Vyloučení
§ 19 - Odmítnutí podání znaleckého úkonu
§ 20 - Mlčenlivost
§ 21 - Odpovědnost za výkon znalecké činnosti
§ 22 - Pojištění znalců
§ 23 - Konzultant
§ 24 - Oznamovací povinnost znalce
HLAVA V - USTANOVENÍ ZNALCE A OSOBY JEDNORÁZOVĚ VYKONÁVAJÍCÍ ZNALECKOU ČINNOST
§ 25 - Ustanovení znalce
§ 26 - Osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost
HLAVA VI - ZNALECKÝ POSUDEK
§ 27 - Způsob podání znaleckého posudku
§ 28 - Náležitosti znaleckého posudku
§ 29 - Evidence posudků
ČÁST TŘETÍ - ZNALEČNÉ
§ 30 - Znalečné
§ 31 - Odměna
§ 32 - Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě
§ 33 - Poskytnutí zálohy
§ 34 - Vyúčtování a úhrada
ČÁST ČTVRTÁ - DOHLED
§ 35 - Výkon dohledu
§ 36 - Oznamovací povinnost orgánu veřejné moci
§ 37 - Výtka
§ 38 - Poradní sbory
ČÁST PÁTÁ - PŘESTUPKY
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Společná ustanovení k přestupkům
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 43  
§ 44  
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 45  
§ 46 - Znalci
§ 47 - Znalecké ústavy
§ 48 - Obory a odvětví výkonu znalecké činnosti
HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 49 - Zrušovací ustanovení
§ 50 - Účinnost
Příloha - Seznam znaleckých oborů
Zavřít
MENU