251/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. září 2019 Nabývá účinnosti: 4. října 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 5/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 25. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
251

VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2019,
kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb., vyhlášky č. 382/2011 Sb., vyhlášky č. 442/2013 Sb., vyhlášky č. 104/2014 Sb., vyhlášky č. 207/2014 Sb. a vyhlášky č. 11/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 ze 21. března 2019, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.“.

        2.  V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 4.1. vkládá nový bod 4.2., který zní:

„4.2.   Aromia bungii (Faldermann)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU