248/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. září 2019 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 10. září 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
248

VYHLÁŠKA
ze dne 10. září 2019,
kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 26 odst. 4 a § 121 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů


Čl. I

        Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Individuální vzdělávací plán školské poradenské zařízení zpravidla nedoporučuje, pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení podle § 15.“.

        2.  V § 3 odst. 3 písm. d) se za slovo „úpravě“ vkládá slovo „očekávaných“ a slovo „ze“ se zrušuje.

        3.  V § 3 odst. 6 větě první se slova „ředitel školy“ nahrazují slovem „škola“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU