229/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. září 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

ZÁKON
ze dne 14. srpna 2019,
kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu


Čl. I

        Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se doplňuje odstavec  7, který zní:

        „(7)  Státní pozemkový úřad je editorem údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Bonitované půdně ekologické jednotky jsou v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedeny jako účelové územní prvky. O bonitovaných půdně ekologických jednotkách se v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedou

a)   identifikační údaje, kterými jsou kód územního prvku a kód bonitované půdně ekologické jednotky,

b)   lokalizační údaje a

c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky.“.

        2.  V § 3 se na konci odstavce  2 doplňuje věta „Směna a koupě pozemků se uskutečňují nejvýše za cenu obvyklou38).“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU