226/2019 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 27. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

226

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2019

o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb.:

§ 1

Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek

(1) Druhy pracovnělékařských prohlídek jsou

a

vstupní prohlídka,

b

periodická prohlídka,

c

mimořádná prohlídka, nebo

d

výstupní prohlídka.

(2) Při pracovnělékařské prohlídce zjišťuje posuzující lékař zdravotní stav občana nebo příslušníka. Součástí pracovnělékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka posoudí posuzující lékař na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven. Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství lze u příslušníka pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace nebyla zjištěna změna zdravotního stavu1).

§ 2

Vstupní prohlídka

(1) Vstupní prohlídka se provádí u

a

občana před přijetím do služebního poměru,

b

příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost,

c

příslušníka, u něhož má dojít k rozšíření činnosti nad rámec posouzení zdravotního stavu vztahujícího se k dosavadnímu výkonu služby na služebním místě, nebo

d

příslušníka před ustanovením na služební místo u jiného bezpečnostního sboru.

(2) Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že

a

jde‑li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a) nebo d), provede se komplexní fyzikální vyšetření občana nebo příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana nebo příslušníka lze provést i jiná odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař, nebo

b

jde‑li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. b) nebo c), provede se komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

§ 3

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ze vstupní nebo poslední periodické prohlídky, v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření, popřípadě dalších odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce a odborných vyšetření stanovených posuzujícím lékařem podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

§ 4

Mimořádná prohlídka

(1) Při mimořádné prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí u příslušníků, pokud

a

ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví atomový zákon2),

b

byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, těžkého úrazu, onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo

c

došlo k přerušení výkonu služby na služebním místě nebo výkonu služby po dobu delší než 6 měsíců.

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí

a

na návrh služebního funkcionáře, pokud lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě nebo pro výkon služby,

b

z podnětu poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo ošetřujícího lékaře služebnímu funkcionáři, pokud zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která by mohla ovlivnit zdravotní způsobilost, nebo

c

na žádost příslušníka služebnímu funkcionáři v případě zdravotních potíží, které mají vliv na zdravotní způsobilost pro výkon služby.

§ 5

Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídka se provádí před skončením služebního poměru. Při výstupní prohlídce se provádějí lékařská vyšetření v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření posuzujícím lékařem, který popřípadě stanoví rozsah dalších odborných vyšetření podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

§ 6

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Poskytovatel pracovnělékařských služeb vydá na základě pracovnělékařské prohlídky občana nebo příslušníka lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který obsahuje náležitosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce.

§ 7

Přechodné ustanovení

Posuzování zdravotní způsobilosti, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1

Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

2

Vyhláška č. 407/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

3

Vyhláška č. 334/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.

4

Vyhláška č. 46/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.

Ministr vnitra:

Hamáček v. r.

1

§ 42a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 226/2019 Sb.

Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace

Příloha PDF (4796 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 226/2019 Sb.

Lékařská vyšetření

Příloha PDF (154 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 226/2019 Sb.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru pro výkon služby / pro výkon služby na služebním místě

Příloha PDF (122 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 226/2019 Sb.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru pro výkon služby na služebním místě

Příloha PDF (141 kB)
MENU