222/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 095 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. srpna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


222

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. srpna 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb., nařízení vlády č. 97/2017 Sb. a nařízení vlády č. 86/2018 Sb., se mění takto:

1

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI..

2

V příloze č. 2 části III. bodě 12 se v tabulce u položky Chrom (VI) ve čtvrtém sloupci číslo 0,2 nahrazuje číslem 0,053.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Zavřít
MENU