210/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. července 2019 Nabývá účinnosti: 6. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
210

ZÁKON
ze dne 25. července 2019,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních pobídkách


Čl. I

        Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 84/2015 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „ , v platném znění“.

        2.  V § 1a odst. 1 písm. a) bodě 5 se slovo „majetku14)“ nahrazuje slovem „majetku“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

        3.  V § 1a odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   investiční akcí investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uskutečněná na území České republiky v rámci podnikání příjemce investiční pobídky,“.

        4.  V § 1a odst. 1 písm. c) bodě 3 se slovo „zařízení16)“ nahrazuje slovem „zařízení“.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

        5.  V § 1a odst. 1 písmena d) až f) včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU