209/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
209

ZÁKON
ze dne 24. července 2019,
kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o krmivech


Čl. I

        Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a)“ nahrazují slovy „Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a)“ a slova „odborného dozoru1d) nad dodržováním“ se nahrazují slovy „vykonávajícího úřední kontroly1d) dodržování“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, ve znění směrnice Komise 2003/57/ES, směrnice Komise 2003/100/ES, směrnice Komise 2005/8/ES, směrnice Komise 2005/86/ES, směrnice Komise 2005/87/ES, směrnice Komise 2006/13/ES, směrnice Komise 2006/77/ES, směrnice Komise 2008/76/ES, směrnice Komise 2009/8/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009, směrnice Komise 2009/124/ES, směrnice Komise 2009/141/ES, směrnice Komise 2010/6/EU, nařízení Komise (EU) č. 574/2011, nařízení Komise (EU) č. 277/2012, nařízení Komise (EU) č. 744/2012, nařízení Komise (EU) č. 107/2013, nařízení Komise (EU) č. 1275/2013, nařízení Komise (EU) 2015/186 a nařízení Komise (EU) 2017/2229.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o krmivech
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Technický předpis
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU