206/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
206

ZÁKON
ze dne 24. července 2019,
kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh


Čl. I

        Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

        „(2)  V návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie30) tento zákon dále stanoví působnost správních úřadů (dále jen „příslušný orgán“) a organizační složky státu v oblasti režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva (dále jen „licence pro dovoz dřeva“).

_______________________________
30)
Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.“.

        2.  V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   pověřenou osobou organizační složka státu, která v rámci výkonu jí vymezeného předmětu činnosti splňuje odborné a technické předpoklady pro provádění odborných činností uvedených v § 10 a vůči které vykonává Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) funkci zřizovatele.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU