205/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. července 2019 Nabývá účinnosti: 6. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
205

ZÁKON
ze dne 25. července 2019,
kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky


Čl. I

        Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 325/2017 Sb. a zákona č. 35/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 11 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „Orgány veřejné správy poskytnou požadovanou pomoc a informace bez zbytečného odkladu a bezplatně, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“.

        2.  V § 11 odst. 2 větě první se za slova „Generálního finančního ředitelství“ vkládají slova „nebo Generálního ředitelství cel“ a ve větě druhé se slova „nemusí žádosti vyhovět, pokud“ nahrazují slovy „nebo Generální ředitelství cel žádosti vyhoví, ledaže“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU