195/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Částka: 084 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

195

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko‑psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:

Část první

Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko‑psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto:

1

Bod 14.4. zní:

14.4. Asistent pedagoga36
2

Na konci přílohy se doplňuje bod 14.5., který zní:

14.5. Asistent pedagoga vykonávající činnost jako podpůrné opatření32 až 36

Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde‑li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část druhá

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Čl. III

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, se mění takto:

1

V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 2, § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 6 se za slovo příloze vkládá text č. 1.

2

V § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 2 se slovo jednu nahrazuje číslem 1.

3

V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo jednu nahrazuje slovy 1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,.

4

Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

§ 5a

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči

Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.

§ 5b

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu

(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.

(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.

5

V § 6 se za slovo přílohy vkládá text č. 1 a slovo jedním se nahrazuje číslem 1.

6

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1.

7

V příloze č. 1 poznámkách č. 1, 3 a 5 až 7 se slovo jedné nahrazuje číslem 1 a v poznámce č. 3 se na konci textu věty první doplňují slova a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

8

Doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu

Příloha PDF (1741 kB)

Část třetí

Účinnost

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

MENU