192/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 083 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

192

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 427/2016 Sb., se mění takto:

1

V bodě II. se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g

soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko‑resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.

2

V bodě III. se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k).

3

V bodě III. písm. e) bodě 1 se za slovy systémů a složek slovo leteckých zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

MENU