191/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.

Částka: 083 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. července 2019 Nabývá účinnosti: 23. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

191

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 písm. f) se slova a paralympijských hrách nahrazují slovy , paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (dále jen Global Games).

2

V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

3

V nadpisu § 7 se slova a paralympijských hrách nahrazují slovy , paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games.

4

V § 7 odst. 1 se slova a paralympijských hrách nahrazují slovy , paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games.

5

V § 7 odst. 1 a 2 se slova nebo paralympijských hrách nahrazují slovy , paralympijských nebo deaflympijských hrách nebo na Global Games.

6

Za § 10e se vkládá nový § 10f, který včetně nadpisu zní:

§ 10f

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole se uděluje zaměstnanci vysoké školy za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 těchto ocenění.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

MENU