190/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Částka: 083 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

190

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., se mění takto:

1

V § 5 se na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 1 doplňují slova , a to v rozlišení podle kapacity počtu žáků ve škole15) k 1. září příslušného školního roku.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

2

V § 6 odst. 6 se na konci písmene c) slovo a nahrazuje čárkou.

3

V § 6 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

e

v případě mléka a mléčných výrobků, zda se jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt uznaný na základě režimu jakosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a potravin16).

16

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

4

V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených v odstavci 6 písm. e)..

5

Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Maximální výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny

(§ 5 odst. 1)

Příloha PDF (123 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Maximální výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků

(§ 5 odst. 1)

Příloha PDF (74 kB)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2

Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

MENU