178/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. července 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. června 2019 Nabývá účinnosti: 31. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
178

ZÁKON
ze dne 18. června 2019,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu


Čl. I

        Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 230/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

        Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.“.

        2.  § 1a včetně nadpisu zní:


㤠1a

Priority v oblasti sportu

        (1)  Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

        (2)  Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.“.

        3.  § 3 a 3a včetně nadpisů znějí:


㤠3

Národní sportovní agentura

        (1)  Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu (dále jen „Agentura“).

        (2)  Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře sportu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní službě
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU