174/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. července 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 27. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

174

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 3/2019 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8 a § 23c odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb., vyhlášky č. 202/2010 Sb., vyhlášky č. 64/2013 Sb., vyhlášky č. 5/2016 Sb. a vyhlášky č. 449/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 písm. b) se slova neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu (dále jen neplemenné ryby) nahrazují slovy živočichů pocházejících z akvakultury.

2

V § 2 písm. g) se slova byla ovce nebo koza přemístěna za účelem domácí porážky a do 7 dnů poražena nahrazují slovy byly ovce, koza nebo prase přemístěny za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženy.

3

V § 2 písm. m) se slova vnímaví k nákazám zrušují.

4

Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n

včelstvem společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává.

5

V dílu 2 se v textu pod nadpisem text § 22 odst. 13 nahrazuje textem § 22 odst. 12.

6

V § 28 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova a § 53.

7

V § 29 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

8

V § 29 se na konci odstavce 9 doplňují věty Tuto povinnost chovatel nemá, jde‑li o změny referenčních údajů zapisovaných v základním registru obyvatel, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny chovatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základního registru obyvatel, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do informačního systému ústřední evidence provede pověřená osoba zápis do registru hospodářství. Kontaktní údaje může chovatel aktualizovat též přímo v informačním systému ústřední evidence..

9

V § 29 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) V případě chovu prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě, se použije zjednodušený registrační lístek uvedený v příloze č. 6a. V případě chovu prasnic se použije registrační lístek uvedený v příloze č. 6.

10

V § 30 odstavec 3 zní:

(3) Provozovatel, s výjimkou provozovatele líhně, spolu s registračním lístkem předkládá kopii schválení a registrace podle jiných právních předpisů14). Provozovatel líhně předkládá pouze registrační lístek.

11

V § 30 odst. 5 se slova v případě právnické osoby, která je podnikatelem, na základě ověření údajů v něm uvedených podle kopie dokladu potvrzujícího skutečnost, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,13) zrušují.

12

V § 32 odst. 1 se slova formou datového souboru, který je schválený pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program nahrazují slovy prostřednictvím počítačového programu a věta poslední se zrušuje.

13

V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g

jde‑li o tury, obtížnost porodu a porodní hmotnost, jsou‑li tyto údaje známé.

14

V § 38 odst. 1 písm. e) se doplňuje bod 8, který zní:

8

obtížnost porodu a porodní hmotnost,

15

V § 52 odst. 1 se za slova svodu zvířat vkládají slova a pro dočasná hospodářství.

16

V § 52 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) V případě uvedeném v § 29 odst. 11 plní funkci registru prasat v hospodářství jakákoli evidence, ze které jsou patrné změny počtu chovaných prasat, identifikace prasat a datum této změny s upřesněním původu nebo určení zvířat.

17

V § 53 odst. 1 se za slova Každý chovatel, vkládají slova s výjimkou chovatele prasat na dočasném hospodářství a chovatele prasat uvedeného v § 29 odst. 11, a na konci textu se doplňují slova a v případě přemístění na dočasné hospodářství vyplněná příloha k hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění ‑ dočasná hospodářství.

18

V § 53 odst. 5 se za slova a přemístění vkládají slova včetně přílohy k němu.

19

V § 55 úvodní části ustanovení se za slova hospodářství prasat vkládají slova , s výjimkou § 29 odst. 11,.

20

V § 55 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

4

v případě přemístění na dočasné hospodářství, datum přemístění, počet prasat, kterých se přemístění týká, adresa přemístění včetně identifikačních údajů nového chovatele.

21

V § 73 odst. 1 a § 77 odst. 1 se za slovo předávají vkládají slova podle § 23 odst. 2 písm. c) zákona.

22

V § 80 odstavec 1 zní:

(1) Každý chovatel včel předává pověřené osobě4) k 1. září kalendářního roku údaje o počtu včelstev a umístění stanovišť, a to

a

jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,

b

rodné číslo nebo datum narození, nemá‑li fyzická osoba přiděleno rodné číslo; v případě právnické osoby identifikační číslo, bylo‑li přiděleno,

c

adresa místa trvalého pobytu nebo sídla chovatele,

d

jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby, kontaktní adresa, popřípadě telefonní číslo,

e

e‑mail,

f

umístění každého stanoviště včelstev, číselný kód katastrálního území, parcelní číslo, typ parcely, případně název stanoviště,

g

počet včelstev k 1. září kalendářního roku na jednotlivých stanovištích,

h

jde‑li o cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,

i

jde‑li o právnickou osobu nebo podnikajícího cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), identifikační číslo a stát, který toto identifikační číslo vydal.

23

V § 82 písm. e) se slova adresa, pokud je známá nahrazují slovy název stanoviště.

24

V § 82 písm. g) se slova fyzickou osobu zrušují.

25

V § 82 písmeno h) zní:

h

jde‑li o právnickou osobu nebo podnikajícího cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), identifikační číslo a stát, který toto identifikační číslo vydal.

26

V § 87 odst. 4 se slova pověřená osoba4) nahrazují slovy Ministerstvo zemědělství.

27

V § 88 se slova počítačovou databázi se všemi daty a zrušují.

28

V dílu 4 se v textu pod nadpisem text § 24 odst. 11 nahrazuje textem § 24 odst. 12.

29

Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

1. Vzor registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně

A

Příloha PDF (103 kB)

B

Informace o jednotlivých hospodářstvích nebo provozovnách

Příloha PDF (64 kB)

2. Vzor oznámení o ukončení činnosti chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně

Příloha PDF (36 kB)
30

Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 6a k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Vzor registračního lístku pro chov prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě

Příloha PDF (22 kB)
31

Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

1. Vzor stájového registru turů, ovcí a koz

Příloha PDF (119 kB)

2.1. Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

(pro skot)

Příloha PDF (774 kB)

2.2. Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

(pro ovce a kozy)

Příloha PDF (745 kB)

2.3. Vzor hlášení o přemístění na dočasné hospodářství

Příloha PDF (57 kB)

3. Vzor průvodního listu skotu

Příloha PDF (110 kB)

4. Vzor průvodního listu skotu ‑ telete do 28 dnů věku

Příloha PDF (24 kB)
32

Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Evidence prasat

1. Vzor registru prasat v hospodářství

Příloha PDF (74 kB)

2. Vzor hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Příloha PDF (67 kB)

2.1. Vzor přílohy k hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění ‑ dočasná hospodářství

Příloha PDF (58 kB)
33

Přílohy č. 15 a 16 včetně nadpisů znějí:

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku ...

Příloha PDF (82 kB)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Vzor hlášení umístění stanovišť ke dni ...

Příloha PDF (27 kB)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

MENU