165/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
165

ZÁKON
ze dne 12. června 2019,
kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 180/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta první nahrazuje větou „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění).“.

        2.  V § 2 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až z), která znějí:

„v)   potenciálním účastníkem osoba, která je způsobilá k účasti v penzijním plánu,

w)  převádějící institucí instituce, která převádí závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z penzijního plánu nebo jejich část na instituci povolenou v jiném členském státě,

x)   přijímající institucí instituce, která přijímá závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z penzijního plánu nebo jejich část od instituce povolené v jiném členském státě,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU