137/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

Částka: 059 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 23. května 2019 Nabývá účinnosti: 19. června 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3 a § 32e odst. 5 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách, se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) a upravuje“ nahrazují slovy „Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.“.

        2.  V § 1 písm. a) se slovo „Říční“ nahrazuje slovem „říční“.

        3.  V § 1 písm. d) se za slovo „provozovatelem“ vkládají slova „pozemní části“.

        4.  V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:

„e)   způsob užívání zařízení a programového vybavení určeného

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU