130/2019 Sb.Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 23. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
130

VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2019
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem


        Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 154/2010 Sb. a zákona č. 169/2013 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví upřesňující kritéria, při jejichž splnění

a)   je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad,

b)   přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem,

c)   přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.§ 2
Definice

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   asfaltovou směsí homogenní směs složená z přírodního nebo umělého kameniva, fileru, silničního nebo modifikovaného asfaltového pojiva a dalších přísad, příměsí a složek, které se používají k její výrobě,

b)   znovuzískanou asfaltovou směsí asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch.


§ 3
Kritéria pro znovuzískanou asfaltovou směs

        (1) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 je vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, pokud splňuje následující upřesňující kritéria:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Definice
§ 3 - Kritéria pro znovuzískanou asfaltovou směs
§ 4 - Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2
§ 5 - Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4
§ 6 - Kritéria pro asfaltovou směs vyrobenou z odpadní znovuzískané asfaltové směsi
§ 7 - Vzorkování a zkoušení
§ 8 - Oznámení
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU)
Příloha č. 2 - Údaje o znovuzískané asfaltové směsi
Příloha č. 3 - Minimální počty odebraných vzorků
Zavřít
MENU