121/2019 Sb.Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
121

VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2019
o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 a § 39a zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb., a podle § 431 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 64/2017 Sb., k provedení § 31, 36, 136, 371 a 383 insolvenčního zákona:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1

        Tato vyhláška stanovuje obsah požadavků na materiální vybavení insolvenčního správce a na plnění některých povinností insolvenčního správce a stanovuje rozsah úředních hodin sídla a provozovny, rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.


ČÁST DRUHÁ

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ
INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE


§ 2

Označování sídla a provozovny

        (1)  Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona o insolvenčních správcích a slova „Úřední hodiny:“ s uvedením úředních hodin sídla podle § 3.

        (2)  Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho provozovna, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona o insolvenčních správcích a slova „Provozovna – Úřední hodiny:“ s uvedením úředních hodin provozovny podle § 3.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
§ 2 - Označování sídla a provozovny
§ 3 - Úřední hodiny sídla a provozovny
§ 4 - Vybavení sídla a provozovny
§ 5 - Činnosti zajišťované v provozovně
ČÁST TŘETÍ - STANDARDY VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
§ 6 - Svědomitý výkon funkce s odbornou péčí
§ 7  
§ 8 - Postup při změně v osobě insolvenčního správce
§ 9 - Postup při přezkoumání pohledávek
§ 10 - Postup po prohlášení konkursu
§ 11 - Postup při zjišťování a soupisu majetkové podstaty
§ 12 - Postup při zpeněžování majetkové podstaty
§ 13 - Postup při uveřejňování zprávy o postupu insolvenčního řízení
§ 14 - Postup při jednání s dlužníkem
§ 15 - Dohled nad dlužníkem
§ 16 - Postup při vyplácení splátek
§ 17 - Vedení spisů
§ 18 - Spis
§ 19 - Obsah spisu
§ 20 - Přílohy spisu
§ 21 - Zpřístupnění spisu
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22  
§ 23  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU