112/2019 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu podpory investic na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

Částka: 048 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. dubna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
112

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. dubna 2019
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou dotace nebo úvěru ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, modernizací nebo koupí sociálních nebo dostupných bytů nebo sociálních, smíšených nebo dostupných domů podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) zákona o Státním fondu rozvoje bydlení.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   způsobilou domácností společně hospodařící domácnost, která má nízký příjem a nevyhovující bydlení,

b)   společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby; společně hospodařící domácností může být i jedna fyzická osoba,

c)   nízkým příjmem započitatelný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu všech členů společně hospodařící domácnosti včetně příspěvku na bydlení, který po odečtení normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře nepřesahuje 1,6násobek životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu a který nelze zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Žadatel o podporu
§ 4 - Účel podpory
§ 5 - Další podmínky poskytnutí podpory
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Žádost o podporu
§ 11 - Investiční záměr
§ 12 - Způsobilé náklady
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Smlouva o poskytnutí podpory
§ 16 - Výše dotace, výše úvěru a úrokové sazby
§ 17 - Podmínky čerpání a použití podpory a splácení úvěru
§ 18 - Podmínky realizace a vyhodnocení investičního záměru
§ 19 - Podmínky pro uzavírání nájemních smluv k sociálním a dostupným bytům a pravidla pro jejich nájem
§ 20  
§ 21 - Informační povinnost Fondu
§ 22 - Účinnost
Příloha - Nevyhovující bydlení
Zavřít
MENU