110/2019 Sb.Zákon o zpracování osobních údajů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. března 2019 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
110

ZÁKON
ze dne 12. března 2019
o zpracování osobních údajů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.


§ 2

Působnost zákona

        Tento zákon upravuje

a)   zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792),

b)   zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,

c)   zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky,

d)   další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností, a

e)   postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).


§ 3

Subjekt údajů

        Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Subjekt údajů
HLAVA II - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU EVROPSKÉ UNIE
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 4 - Působnost
§ 5 - Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti
§ 6 - Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů
§ 7 - Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů
§ 8 - Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem
§ 9 - Oznámení formou změny výchozí evidence
§ 10 - Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů
§ 11 - Omezení některých práv a povinností
§ 12 - Výjimka z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
§ 13 - Osobní údaje s omezeným zpracováním
§ 14 - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
§ 15 - Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení
§ 16 - Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely
Díl 2 - Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu
§ 17 - Zákonnost zpracování
§ 18 - Výjimky z poučovací a informační povinnosti správce
§ 19 - Ochrana zdroje a obsahu informací
§ 20 - Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování osobních údajů
§ 21 - Informování o opravě, výmazu a omezení zpracování
§ 22 - Omezení práva na námitku
§ 23 - Další výjimky pro zvláštní případy
HLAVA III - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ NEBO ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ, VÝKONU TRESTŮ A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NEBO ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI
§ 24 - Obecná ustanovení
§ 25 - Zásady zpracování osobních údajů
§ 26 - Kategorie subjektů údajů a kvalita osobních údajů
§ 27 - Informace pro subjekt údajů
§ 28 - Právo na přístup k osobním údajům
§ 29 - Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů
§ 30 - Společné ustanovení o žádostech subjektu údajů
§ 31 - Podnět subjektu údajů o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů
§ 32 - Obecné povinnosti spravujícího orgánu a záměrná ochrana osobních údajů
§ 33 - Společně spravující orgány
§ 34 - Zpracovatel
§ 35 - Závaznost pokynů spravujícího orgánu
§ 36 - Automatizované pořizování záznamů
§ 37 - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
§ 38 - Projednání s Úřadem
§ 39 - Zásah na základě automatizovaného zpracování
§ 40 - Zabezpečení zpracování osobních údajů
§ 41 - Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu
§ 42 - Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
HLAVA IV - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů
§ 47  
§ 48 - Výmaz osobních údajů
§ 49 - Ochrana práv subjektu údajů
HLAVA V - ÚŘAD
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Předseda a místopředseda Úřadu
§ 53  
§ 54 - Činnosti Úřadu
§ 55 - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
§ 56 - Mezinárodní spolupráce
§ 57 - Výroční zpráva
§ 58 - Oprávnění Úřadu na přístup k informacím
§ 59 - Mlčenlivost zaměstnanců Úřadu
§ 60 - Opatření k odstranění nedostatků
HLAVA VI - PŘESTUPKY
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65 - Zvláštní ustanovení o odložení věci
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 66 - Přechodná ustanovení
§ 67 - Zrušovací ustanovení
§ 68 - Účinnost
Zavřít
MENU