85/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Částka: 040 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
85

VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2019,
kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., k provedení § 19, 36, § 40 odst. 7, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů


Čl. I

        Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. a vyhlášky č. 213/2012 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

_______________________________
1)
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.“.

        2.  V příloze č. 3 čl. 1 odst. 4 se slovo „občanský“ nahrazuje slovem „občanským“.

        3.  V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se pod slova „rodné příjmení“ vkládá slovo „(nepovinné)“.

        4.  V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se v prohlášení badatele věty první a druhá nahrazují větami „Prohlašuji, že jsem se seznámil s badatelským řádem archivu. Prohlašuji, že jsem si vědom své odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal z archiválií, v souladu s příslušnými právními předpisy. Beru na vědomí, že při porušení základních povinností mi může být další nahlížení do archiválií odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU