79/2019 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 18. března 2019 Nabývá účinnosti: 21. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2019
o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese


        Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:


§ 1

Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

        Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Způsob výpočtu výše spotřeby minerálních olejů pomocí ročních normativů minimální spotřeby

        (1)  Prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat se pro osobu prokazující tuto spotřebu evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“) nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona (dále jen „evidence hospodářských zvířat“) vypočte jako součet spotřeby minerálních olejů v rostlinné výrobě a spotřeby minerálních olejů při chovu hospodářských zvířat.

        (2)  Spotřeba minerálních olejů v rostlinné výrobě se vypočte jako součet spotřeb minerálních olejů za jednotlivé kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby.

        (3)  Spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby se vypočte jako součet jednotlivých měsíčních spotřeb minerálních olejů za kalendářní měsíce zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Pro kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby, u které pro osobu prokazující spotřebu minerálních olejů nedojde v průběhu zdaňovacího období ke změně výměry zemědělské půdy evidované v evidenci využití půdy, lze spotřebu minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby vypočítat jako součin této výměry a ročního normativu minimální spotřeby pro danou kategorii.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
§ 2 - Způsob výpočtu výše spotřeby minerálních olejů pomocí ročních normativů minimální spotřeby
§ 3 - Výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce
§ 4 - Přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
§ 5 - Způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat
§ 6 - Způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzorec pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Příloha č. 2 - Výše ročních normativů minimální spotřeby minerálních olejů a jejich kategorie a koeficienty pro přepočet počtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Příloha č. 3 - Podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce pro rostlinnou výrobu v procentech
Zavřít
MENU