74/2019 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. února 2019 Nabývá účinnosti: brexit
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

ZÁKON
ze dne 27. února 2019
o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska z Evropské unie        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období

a)   pobyt občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky,

b)   nabývání státního občanství České republiky občanem Spojeného království,

c)   uzavírání manželství a registrovaného partnerství občanem Spojeného království a prohlášení o podobě jeho jména,

d)   přístup občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti,

e)   výplatu některých dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království,

f)    daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království,

g)   stavební spoření občana Spojeného království,

h)   penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření osoby s bydlištěm na území Spojeného království,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - POBYT OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 2 - Přechodný pobyt občana Spojeného království na území České republiky
§ 3 - Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky
§ 4 - Žádost o vydání povolení k pobytu na území České republiky
ČÁST TŘETÍ - NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBČANEM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 5  
ČÁST ČTVRTÁ - UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ OBČANEM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A PROHLÁŠENÍ O PODOBĚ JEHO JMÉNA
§ 6 - Uzavírání manželství a registrovaného partnerství občanem Spojeného království
§ 7 - Prohlášení o podobě jména občanem Spojeného království
ČÁST PÁTÁ - PŘÍSTUP OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NA TRH PRÁCE A PODMÍNKY NÁROKU NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI
§ 8 - Přístup občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na trh práce
§ 9 - Podpora v nezaměstnanosti
§ 10  
ČÁST ŠESTÁ - VÝPLATA NĚKTERÝCH DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI OBČANU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÉMU PŘÍSLUŠNÍKOVI OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 11  
ČÁST SEDMÁ - DANĚ Z PŘÍJMŮ VE VZTAHU KE SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ
§ 12  
ČÁST OSMÁ - STAVEBNÍ SPOŘENÍ OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 13  
ČÁST DEVÁTÁ - PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OSOBY S BYDLIŠTĚM NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 14 - Penzijní připojištění se státním příspěvkem osoby s bydlištěm na území Spojeného království
§ 15 - Doplňkové penzijní spoření osoby s bydlištěm na území Spojeného království
ČÁST DESÁTÁ - PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE V BRITSKÝCH LIBRÁCH A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE S VYUŽITÍM PLATEBNÍCH SLUŽEB VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
§ 16  
ČÁST JEDENÁCTÁ - UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 17  
ČÁST DVANÁCTÁ - UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÍSKANÉ NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 18 - Uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané na území Spojeného království
§ 19 - Uznávání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře a zubního lékaře získané na území Spojeného království
§ 20 - Uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané na území Spojeného království
§ 21 - Uznávání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání získané na území Spojeného království
ČÁST TŘINÁCTÁ - POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB OBČANEM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 22  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ OBČANEM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKEM OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 23  
ČÁST PATNÁCTÁ - POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÍ UDĚLENÉHO VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
§ 24  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - POSKYTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍ VYSOKOU ŠKOLOU SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBO JEJÍ TUZEMSKOU POBOČKOU
§ 25  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - NAKLÁDÁNÍ S LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY VYROBENÝMI NEBO PROPUŠTĚNÝMI VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
§ 26  
ČÁST OSMNÁCTÁ - VEŘEJNÁ SBÍRKA KONANÁ PRÁVNICKOU OSOBOU SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
§ 27  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - POSTAVENÍ OSOBY SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ V OBLASTI HAZARDNÍCH HER
§ 28  
ČÁST DVACÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
§ 30  
Zavřít
MENU