72/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 7. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

72

VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2019,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6, § 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7f odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4 a § 79 odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb. a vyhlášky č. 158/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 2 až 8 se v textu pod nadpisem text § 5 odst. 8 nahrazuje textem § 5 odst. 9.

2

V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňuje text , Z.

3

V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:

a

druh provedené technické prohlídky,

4

V § 15 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nahrazují slovy technická silniční kontrola.

5

V § 20 odst. 1 písm. f) se slovo příloh nahrazuje slovem přílohy a text a 9 se zrušuje.

6

V § 22 odst. 1 a 2 se číslo 445 nahrazuje číslem 297.

7

V § 23 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c

registrační značky pro elektrická vozidla,

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

8

V § 25, 27, 29, 31 a 32 se v textu pod nadpisem text § 7b odst. 6 nahrazuje textem § 7b odst. 8.

9

V § 25 se za slova je provedena 7 vkládá text , vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde je provedena 8.

10

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

§ 25a

Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky

(K § 7b odst. 8 zákona)

(1) Registrační značka elektrického vozidla je složena z velkých písmen EL a z dalších arabských číslic nebo velkých písmen latinské abecedy, kterých je u automobilů 5, u motocyklů 4, vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde jich je 5, a u mopedů se šlapadly, kde jsou 3.

(2) Tabulky s registrační značkou elektrického vozidla svými rozměry, geometrickým uspořádáním číslic a písmen a barevným provedením odpovídají tabulkám se standardní registrační značkou pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.

11

V § 26 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova latinské abecedy.

12

V § 26 se na konci textu odstavců 3 a 4 doplňují slova nebo písmeny latinské abecedy.

13

V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Je‑li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce vpravo na konci prvního řádku..

14

V § 29 odst. 1 písm. a) se za slova nákladní automobil, vkládají slova pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b) nebo e); pro.

15

V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova ; pro ostatní vozidla, pokud nemají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d).

16

V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo silniční zrušuje.

17

V § 29 odst. 1 písm. e) a v § 29 odst. 1 písm. l) se za slovo osobní vkládají slova a nákladní.

18

V § 29 odst. 1 písm. h) se za slova nákladní automobil, vkládají slova pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i) nebo l); pro.

19

V § 32 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

20

V § 32 odst. 4 písmeno b) zní:

b

její horní hrana nebyla výše než 2 000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje‑li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet maximální vzdálenost 1 200 mm nad rovinou vozovky.

21

V § 33 se v textu pod nadpisem text § 38 odst. 6 nahrazuje textem § 38c odst. 6.

22

V § 33 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova nebo v souladu se schvalovací dokumentací.

23

V § 33 odst. 3 se za slovo značkou vkládají slova pro vozidla kategorie L.

24

V § 33 odst. 3 se slova schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu nahrazují slovy posouzení zkušební stanice nebo technické zkušebny, jde‑li o dodatečnou úpravu.

25

V příloze č. 4 se v bodě 5 text NG nahrazuje textem CNG.

26

V příloze č. 5 v části označené NÁKLADNÍ AUTOMOBIL se ve druhém sloupci za text BE doplňují slova PICK UP.

27

V příloze č. 5 v části označené NÁKLADNÍ AUTOMOBIL se ve třetím sloupci za slovo PRODEJNA doplňují slova NEBO REKLAMA.

28

V příloze č. 5 v části označené NÁKLADNÍ AUTOMOBIL se ve třetím sloupci slovo LETECKÉ nahrazuje slovem VÝŠKOVÉ.

29

V příloze č. 5 se slova SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL (M1, M1G, N1, N2, N2G, N3G, O1, O2, O3, O4) nahrazují textem (M, N, O).

30

V příloze č. 5 v části označené MOTOCYKL se text (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LM) nahrazuje textem (L1e až L7e, včetně podkategorií, LZ).

31

Příloha č. 8 zní:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla

Příloha PDF (842 kB)
32

Příloha č. 9 se zrušuje.

33

Příloha č. 10 zní:

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor technického průkazu silničního vozidla

Příloha PDF (5691 kB)
34

Příloha č. 11 zní:

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor technického průkazu zvláštního vozidla

Příloha PDF (5675 kB)
35

Příloha č. 17 zní:

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Příloha PDF (149 kB)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Platné technické průkazy silničních vozidel a platné technické průkazy zvláštních vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

2

Tiskopisy technického průkazu silničního vozidla a technického průkazu zvláštního vozidla podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2020, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu.

3

Tiskopisy žádosti o vydání tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.

MENU