70/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 27. února 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
70

VYHLÁŠKA
ze dne 27. února 2019,
kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

        Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slovo „zřizovat“ vkládá slovo „umělecký“, slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů.“.

        2.  V § 1 odst. 3 se slova „4 až“, slova „3 nebo“ a věta poslední zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU