70/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 27. února 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

70

VYHLÁŠKA

ze dne 27. února 2019,

kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 se za slovo zřizovat vkládá slovo umělecký, slovo a se nahrazuje slovem nebo a na konci odstavce se doplňuje věta Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů..

2

V § 1 odst. 3 se slova 4 až, slova 3 nebo a věta poslední zrušují.

3

V § 1 odstavec 4 zní:

(4) Pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně podle § 7 odst. 1, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.

4

V § 1 odst. 5 se slova žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání nahrazují slovy nadané a mimořádně nadané žáky základního studia, kteří prokážou předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.

5

V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova pro základní umělecké vzdělávání.

6

V § 1 odst. 8 se za slovo zkoušek vkládají slova a termín vykonání zkoušek.

7

V § 1 odst. 9 se slova v souladu se školním vzdělávacím programem zrušují a slova koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností se nahrazují slovy akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí.

8

V § 1 odst. 10 se za slova Evropské unie vkládají slova , státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace a na konci odstavce se doplňuje věta Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce..

9

V § 1 odst. 11 větě druhé se slova způsobilý k právním úkonům nahrazují slovy plně svéprávný.

10

V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme ředitel školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).

11

V § 2 odst. 4 větě první se slova mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku nahrazují slovy nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku.

12

V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím programu, jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.

13

V § 3 odst. 5 se slova jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 ‑ výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 ‑ chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není‑li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, zrušují.

14

V § 4 odst. 1 se slovo rámcový nahrazuje slovem školní.

15

V § 4 odst. 2 se slova Mimořádně nadaného žáka, nahrazují slovy Nadaného nebo mimořádně nadaného žáka.

16

V § 5 odst. 1 větě první se slova z jiného než hlavního předmětu nahrazují slovy v některém z povinných vyučovacích předmětů, slova v posledním týdnu se nahrazují slovy do konce a věta poslední se zrušuje.

17

V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova , a to do konce měsíce září následujícího školního roku a na konci odstavce se doplňuje věta Do doby vykonání zkoušky podle věty druhé žák navštěvuje vyšší ročník..

18

V § 6 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a

při přijímání uchazečů ke vzdělávání,

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

19

V § 6 odst. 1 písm. d) se slova zkouškách z hlavního předmětu nahrazují slovy přijímání do.

20

V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo přeřazení vkládají slova nadaného nebo.

21

V § 6 odst. 2 větě první se slova a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo oboru nahrazují slovy , přičemž většina členů zkušební komise musí být odborníky příslušného předmětu nebo uměleckého oboru.

22

V § 7 odst. 1 větě druhé se slova nebo vystavení nahrazují slovem , výstavy a slova na výstavě se nahrazují slovy nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

23

V § 7 odst. 2 písm. d) se slova ve stanoveném termínu nahrazují slovy ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5.

24

V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Neuhradí‑li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.

25

V § 9 se slova žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání nahrazují slovy a mimořádně nadaných žáků a slovo předmětech se nahrazuje slovy vzdělávacích zaměřeních.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

MENU