38/2019 Sb.Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. února 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 2. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
38

ZÁKON
ze dne 23. ledna 2019,
kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu,
zákon o krajském referendu a soudní řád správní        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu
České republiky


Čl. I

        Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 72/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 11 odst. 2 písm. f) se slovo „určených“ zrušuje a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná“.

        2.  V § 12 se na konci odstavce  3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o volbě prezidenta republiky
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o místním referendu
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o krajském referendu
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XV  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU