35/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Částka: 015 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. února 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

ZÁKON
ze dne 23. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů
(zákon o zahraniční službě)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní službě


Čl. I

        Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona 335/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 3 se slova „má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar“ nahrazují slovy „státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu“.

        2.  V § 5 se doplňují odstavce  3 a 4, které znějí:

        „(3)  Pro služební místo mohou být služebním předpisem stanoveny nejvýše 3 obory služby, a jde-li o služební místo představeného, nejvýše 4 obory služby.

        (4)  Pro služební místo mohou být stanoveny pouze obory služby, které odpovídají převažujícím a obvykle vykonávaným správním činnostem na tomto služebním místě; pro služební místo musí být vždy stanoven obor služby, v němž je vykonávána nejnáročnější správní činnost.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní službě
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zahraniční službě
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU