5/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. ledna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
5

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2018,
kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o směnárenské činnosti


Čl. I

        Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec  1 zní:

        „(1)  Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně

a)   bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu, nebo

b)   bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz znějících na určitou měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.“.

        2.  V § 2 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Směnárenským obchodem není

a)   vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby odběrateli při placení za zboží nebo službu nad rámec tohoto placení,

b)   směna měn, kterou před zahájením platební transakce nabízí příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.“.

Dosavadní odstavec  2 se označuje jako odstavec  3.

        3.  V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „podnik nebo organizační složku podniku na území České republiky“ nahrazují slovy „obchodní závod nebo jeho část v České republice“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o směnárenské činnosti
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platebním styku
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU