326/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

Částka: 158 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2018 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 18. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
326

VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem,
ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013.
Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích.“.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „jiného právního předpisu upravující“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího“.

        3.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
2)
Nařízení Komise (EU) 2017/459.“.

        4.  V § 2 odst. 1 písm. l) a v § 2 odst. 2 písm. a) se slova „jiného právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

        5.  V § 2 odst. 1 písmeno s) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU