323/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Částka: 157 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 333/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
323

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení
celního zákona v oblasti statistiky


        Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 části I bodě 16 větě první se za slovo „podpoložky“ vkládají slova „kombinované nomenklatury“.

        2.  V příloze č. 1 části I bodě 20 se věta poslední nahrazuje větou „Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU