310/2018 Sb.Vyhláška o krajských normativech

Částka: 154 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 12. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
310

VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2018
o krajských normativech


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:


§ 1

Jednotky výkonu pro jednotlivé
krajské normativy

        Jednotkou výkonu je:

a)   1 žák kurzu pro získání základního vzdělání,

b)   1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,

c)   1 žák, který se vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře a kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,

d)   1 dítě, 1 žák ve školní družině, kteří jsou přijati k pravidelné denní docházce,

e)   1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování

1.   je poskytován oběd,

2.   je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo,

3.   je poskytován alespoň oběd a večeře,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy
§ 2 - Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů
§ 3 - Členění krajských normativů a vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu
§ 4  
§ 5 - Úprava ukazatelů pro výpočet minimální úrovně krajských normativů
§ 6 - Zásady pro zvýšení krajských normativů
§ 7 - Zásady pro zveřejnění krajských normativů
§ 8 - Společná ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha - Minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí
Zavřít
MENU