307/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
307

ZÁKON
ze dne 4. prosince 2018,
kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dluhopisech


Čl. I

        Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 137/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci textu § 1 se doplňují slova „ , včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky“.

        2.  V § 2 odst. 1 se slova „ , vydaný podle českého práva“ zrušují.

        3.  V § 2 odst. 3 se slova „Listinný dluhopis“ nahrazují slovy „Dluhopis, který není zaknihovaným cenným papírem ani imobilizovaným cenným papírem (dále jen „listinný dluhopis“),“.

        4.  V § 2 odst. 4 větě první se slova „stejný okamžik“ nahrazují slovy „stejné datum“.

        5.  V § 2 odst. 4 větě druhé se slova „a zaknihovaných cenných papírů“ zrušují.

        6.  V § 4 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Seznam vlastníků dluhopisů, které jsou zaknihovaným cenným papírem nebo imobilizovaným cenným papírem (dále jen „zaknihovaný dluhopis“), vede osoba vedoucí příslušnou evidenci investičních nástrojů.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl. XVI  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVII  
Zavřít
MENU