300/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

Částka: 150 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 11. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
300

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání,
ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 3 se za slova „Tiskopisy podle odstavce  2 se vyhotovují na listu“ vkládají slova „ , případně dvojlistu“.

        2.  V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „ , střední škole nebo“ a za slova „získání základního vzdělání“ se vkládají slova „a v případě získání základů vzdělání v základní škole speciální“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU