298/2018 Sb.Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Částka: 149 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2018
o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Předmět vyhlášky

        Tato vyhláška upravuje podrobnosti o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.


Oblastní plány rozvoje lesů

§ 2

        (1)  Oblastní plán rozvoje lesů (dále jen „oblastní plán“) stanoví pro přírodní lesní oblasti rámcové zásady hospodaření. Oblastní plán je podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Hranice přírodních lesních oblastí jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2) Oblastní plán se zpracovává na období 20 let. V odůvodněných případech je možné oblastní plán zpracovat na kratší období, avšak nejméně na období 5 let. V případě závažné změny podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, zejména rozsáhlých změn ve využití území přírodní lesní oblasti s dopadem na funkční potenciál daného území, může ministerstvo změnit dobu jeho platnosti.

        (3) Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách záměr vypracovat oblastní plán a stanoví lhůtu, do kdy lze uplatnit připomínky, která nesmí být kratší než 60 dnů. Zpracovatel oblastního plánu v závěrečném šetření podle odstavce  4 předloží ministerstvu přehled o tom, jak se s připomínkami vyrovnal.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět vyhlášky
§ 2 - Oblastní plány rozvoje lesů
§ 3  
§ 4 - Typologický systém
§ 5 - Způsob zařazování pozemků do typologického systému
§ 6 - Aktualizace zařazení pozemků do typologického systému
§ 7 - Vymezení hospodářských souborů
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Hranice přírodních lesních oblastí (PLO)
Příloha č. 2 - Rámcové vymezení cílových hospodářských souborů
Příloha č. 3 - Základní hospodářská doporučení podle hospodářských souborů pro odvození závazného ustanovení maximální celkové výše těžby
Příloha č. 4 - Přehled souborů lesních typů ČR
Příloha č. 5 - Označení hospodářských souborů a přehled indexů používaných pro označení dalších určujících charakteristik hospodářských souborů
Zavřít
MENU