287/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
287

ZÁKON
ze dne 15. listopadu 2018,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku


Čl. I

        Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 33 se za text „(§ 344),“ vkládají slova „křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření spravedlnosti (§ 347a),“.

        2.  V § 34 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   doba, po kterou oběť trestného činu těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo sterilizaci (§ 145), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), obchodování s lidmi (§ 168), zavlečení spáchaného za účelem donucení jiného k sňatku (§ 172), vydírání (§ 175) nebo útisku (§ 177) spáchaných za účelem donucení jiného k sňatku nebo k strpění zákroku směřujícího k způsobení těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto zákona o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti byla mladší osmnácti let,“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU