285/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
285

ZÁKON
ze dne 15. listopadu 2018,
kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich


Čl. I

        Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., se mění takto:

        1.  Nadpis § 91 zní:

Ukládání pokuty příkazem na místě“.

        2.  V § 91 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU