279/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

279

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:

Čl. I

Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb., se mění takto:

1

V § 11 písm. a) se za slova regulačního plánu vkládají slova , který nenahrazuje územní rozhodnutí,.

2

V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí nebo okresů v Kč za m2

Tabulka č. 1

*

Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 této přílohy.

3

V příloze č. 2 v textu pod tabulkou č. 1 větě druhé se slova nezastavěného stavebního pozemku nahrazují slovy nezastavěného pozemku a na konci textu věty se doplňují slova , nebo regulačním plánem, který nenahrazuje územní rozhodnutí.

4

V příloze č. 2 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

Index cenové úpravy u stavby, které je samostatnou nemovitou věcí

Tabulka č. 2

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

*

Pro určení směrné hodnoty se provede začlenění do kvalitativního pásma znaku dle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

**

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu je uveden v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

***

Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.

5

V příloze č. 6 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku v Kč za m2

Tabulka č. 1

*

Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

**

Které nejsou vyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

***

Platí pro všechny vyjmenované obce a všechny obce okresů Praha – východ a Praha – západ.

6

Příloha č. 7 zní:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rekreační nebo zahrádkářské chaty v Kč za m2

Tabulka č. 1

Stavebně technické parametry pro rekreační nebo zahrádkářskou chatu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

V případě, že lze stavbu začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

7

V příloze č. 8 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového prostoru garáže v Kč za m2

Tabulka č. 1

*

Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

8

V příloze č. 9 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru sklepa nebo komory v Kč za m2

Tabulka č. 1

*

Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

**

Platí pro všechny obce okresu Praha – východ a Praha – západ.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU