277/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 3. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

277

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, se mění takto:

1

§ 2 včetně nadpisu zní:

§ 2

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen vývozní paušální částka) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.

2

V § 5 se za text 2018 a 2019 vkládají slova (dále jen dovozní paušální částka) a slova této vyhlášky se nahrazují slovy č. 2 k této vyhlášce.

3

Vkládá se příloha č. 1, která zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

Výše vývozní paušální částky

Příloha PDF (139 kB)

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2.

4

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

Výše dovozní paušální částky

Příloha PDF (57 kB)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

MENU